Postanowienia ogólne

 1. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do podmiotu Habza Group Sp. z o.o. ul Grójecka 1/3 02-019 Warszawa NIP 5252532265 REGON 146137326 KRS0000421956 , oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez ten podmiot.
 2. Habza Group Sp. z o.o. ul Grójecka 1/3 02-019 Warszawa NIP 5252532265 REGON 146137326 KRS0000421956 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) Habza Group Sp. z o.o. ul Grójecka 1/3 02-019 Warszawa NIP 5252532265 REGON 146137326 KRS0000421956
  • Dane osobowe podane przy składaniu zamówienia przetwarzane będą w celach:
  1. realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
  2. podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  3. statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
   • W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).
   • Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz agenci wykonujący czynności bankowe.
   • Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
   • Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres w przypadku złożonego zamówienia – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 10 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
   • Klientowi przysługuje prawo do:
  4. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ulicy Stawki 2.
   • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
   • Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.
   • Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: iod@habza.com.pl
   • Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w klauzuli informacyjnej.
   • Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Habza Group, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny habzafinanse.com.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej habzafinanse.com.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)

2) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony habzafinanse.com.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę habzafinanse.com.pl.

 1. W przypadku uzyskania przez Habza Group Sp. z o.o. ul Grójecka 1/3 02-019 Warszawa NIP 5252532265 REGON 146137326 KRS0000421956 wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej habzafinanse.com.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Habza Finanse może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny habzafinanse.com.pl i jej poddomen

Przeglądanie zawartości witryny internetowej habzafinanse.com.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie http://habzafinanse.com.pl/kontakt/ wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Habza Finanse i dostępnych na habzafinanse.com.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala firmie Habza Group Sp. z o.o. ul Grójecka 1/3 02-019 Warszawa NIP 5252532265 REGON 146137326 KRS0000421956 się do czytelników po imieniu.
 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez firmię Habza Group Sp. z o.o. ul Grójecka 1/3 02-019 Warszawa NIP 5252532265 REGON 146137326 KRS0000421956 za pośrednictwem habzafinanse.com.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług  firmy Habza Group Sp. z o.o. ul Grójecka 1/3 02-019 Warszawa NIP 5252532265 REGON 146137326 KRS0000421956(nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług przez powyższe podmioty oraz partnerów handlowych).

 1. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu habzafinanse.com.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów Habza Group Sp. z o.o. ul Grójecka 1/3 02-019 Warszawa NIP 5252532265 REGON 146137326 KRS0000421956habzafinanse.com.pl.
 2. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych habzafinanse.com.pl.
 3. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do firmy Habza Group Sp. z o.o. ul Grójecka 1/3 02-019 Warszawa NIP 5252532265 REGON 146137326 KRS0000421956 przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Firma Habza Group Sp. z o.o. ul Grójecka 1/3 02-019 Warszawa NIP 5252532265 REGON 146137326 KRS0000421956 nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do firmy Habza Group Sp. z o.o. ul Grójecka 1/3 02-019 Warszawa NIP 5252532265 REGON 146137326 KRS0000421956 dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Habza Finanse nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach do firmy Habza Group Sp. z o.o. ul Grójecka 1/3 02-019 Warszawa NIP 5252532265 REGON 146137326 KRS0000421956

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Firma Habza Group Sp. z o.o. ul Grójecka 1/3 02-019 Warszawa NIP 5252532265 REGON 146137326 KRS0000421956 niebędzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie habzafinanse.com.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: firma Habza Group Sp. z o.o. ul Grójecka 1/3 02-019 Warszawa NIP 5252532265 REGON 146137326 KRS0000421956nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do powyższych podmiotów grupy serwisu i newsletterów.

Wypełnij wniosek online
To tylko 2 minuty

Wypełnij wniosek

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz