• 22 243 53 14
  • 22 428 30 05
  • kontakt@habza.com.pl
  • ul. Słomińskiego 17 lok. 14, 00-195 Warszawa
  • 9.00 - 19.00

Regulamin

1.) Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883). Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych potwierdza że został poinformowany i wyraża zgodę na Administrowanie danymi osobowymi przez HABZA Finanse. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie.

2.) HABZA Finanse oświadcza że dane osobowe są zbierane w związku ze świadczoną przez niego usługą i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów związanych z jego działalnością. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w ustawie Prawo bankowe.

3.) W związku z wykonywaniem umowy, Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej, Banki, oraz inne instytucje finansowe współpracujące z HABZA Finanse*.

4.) Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.) Zamawiający upoważnia HABZA Finanse oraz Instytucje z nim współpracujące do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie oraz biur informacji gospodarczej o udostępnianie informacji, dotyczących jego zobowiązań.

5.) Zamawiający przyjmuje do wiadomości iż w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania finansowania, informacje te będą przekazane do właściwych organów ścigania oraz Systemu Bankowy Rejestr, prowadzonego przez Związek Banków Polskich.

6.) Zamawiający wyraża zgodę na podstawie art.105a ust. 2 Prawa bankowego na przetwarzanie przez HABZA Finanse, współpracujące z nim instytucje finansowe oraz Biuro Informacji Kredytowej SA, informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy będącej przedmiotem niniejszej umowy.

Habza Finanse - doradztwo kredytowe

realizacja: estinet.pl